3 kwiecień 2023 Izabela Matysiak

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Do wniosku należy dołączyć:

  1. 3 egzemplarze mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:1000 wraz z sąsiedztwem
  2. Na jednym z egzemplarzy mapy określić planowany sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu
  3. dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii, dostaw wody oraz odbiór ścieków socjalno-bytowych

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą składania wniosku.

Opłatę skarbową uiszcza się  na rachunek bankowy -  Bank Spółdzielczy w Białobrzegach O/ Grabów nad Pilicą  numer: 27 9125 1015 0007 6454 2000 0010

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia organowi właściwemu w sprawie kompletnego wniosku wraz z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 j.t.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 j.t.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 t.j.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Grabów nad Pilicą.

Inne informacje

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy. Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmie ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Do wniosku należy dołączyć:

  1. 3 egzemplarze mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:1000 wraz z sąsiedztwem
  2. Na jednym z egzemplarzy mapy określić planowany sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu
  3. dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii, dostaw wody oraz odbiór ścieków socjalno-bytowych

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą składania wniosku.

Opłatę skarbową uiszcza się  na rachunek bankowy -  Bank Spółdzielczy w Białobrzegach O/ Grabów nad Pilicą  numer: 27 9125 1015 0007 6454 2000 0010

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia organowi właściwemu w sprawie kompletnego wniosku wraz z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 j.t.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 j.t.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 t.j.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Grabów nad Pilicą.

Inne informacje

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy. Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmie ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy