15 maj 2024 Izabela Matysiak
Centrum Usług Społecznych w Grabowie nad Pilicą informuje, że są wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.
15 maj 2024 Izabela Matysiak
Centrum Usług Społecznych w Grabowie nad Pilicą informuje, że realizuje zadanie z zakresu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.
15 maj 2024 Izabela Matysiak
Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwo rolnego Oświadczenie o stanie majątkowym Oświadczenie złożone na wniosek strony Wniosek o przyznanie pomocy dla ucznia Wniosek o przyznanie pomocy dla kolejnego ucznia Oświadczenie RODO
20 maj 2024 Izabela Matysiak
Zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00zł.
20 maj 2024 Izabela Matysiak
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:
20 maj 2024 Izabela Matysiak
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł
20 maj 2024 Izabela Matysiak
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U z 2018r. , poz. 1497)
22 maj 2024 Izabela Matysiak
Nie masz dodatku pdf, ale możesz pobrać plik pdf.
22 maj 2024 Izabela Matysiak
W Grabowie nad Pilicą działa Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy Domowej, który znajduje się przy ulicy Parkowej 2 (w budynku Ośrodka Zdrowia). Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień, współuzależnienia i przemocy domowej oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług. Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności: Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy. Udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym. Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia,...