4 kwiecień 2023 Izabela Matysiak

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Do wniosku należy dołączyć:

  1. oświadczenie osoby przekazującej zobowiązanie – adresata decyzji o WZ
  2. decyzję o warunkach zabudowy
  3. decyzje o podziale nieruchomości – jeśli przedmiotowa działka powstała w drodze podziału nieruchomości

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 56 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą składania wniosku.

Opłatę skarbową uiszcza się  na rachunek bankowy -  Bank Spółdzielczy w Białobrzegach O/ Grabów nad Pilicą  numer: 27 9125 1015 0007 6454 2000 0010

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 §3 Kpa)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 j.t.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 j.t.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 t.j.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Grabów nad Pilicą

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Do wniosku należy dołączyć:

  1. oświadczenie osoby przekazującej zobowiązanie – adresata decyzji o WZ
  2. decyzję o warunkach zabudowy
  3. decyzje o podziale nieruchomości – jeśli przedmiotowa działka powstała w drodze podziału nieruchomości

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 56 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą składania wniosku.

Opłatę skarbową uiszcza się  na rachunek bankowy -  Bank Spółdzielczy w Białobrzegach O/ Grabów nad Pilicą  numer: 27 9125 1015 0007 6454 2000 0010

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 §3 Kpa)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 j.t.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 j.t.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 t.j.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Grabów nad Pilicą