20 marzec 2023 Izabela Matysiak

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu działki należy złożyć:

  1. wniosek o wydanie zaświadczenia,
  2. dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą złożenia dokumentu.

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Białobrzegach O/ Grabów nad Pilicą  numer: 27 9125 1015 0007 6454 2000 0010

Zgodnie z art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić, w koniecznym zakresie, postępowanie wyjaśniające.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 j.t)Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.)Zgodnie z art. 217 i 218 ww. ustawy zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie.Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 t.j.)

 

Pobierz wniosek o zaświadczenie

 

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu działki należy złożyć:

  1. wniosek o wydanie zaświadczenia,
  2. dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą złożenia dokumentu.

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Białobrzegach O/ Grabów nad Pilicą  numer: 27 9125 1015 0007 6454 2000 0010

Zgodnie z art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić, w koniecznym zakresie, postępowanie wyjaśniające.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 j.t)Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.)Zgodnie z art. 217 i 218 ww. ustawy zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie.Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 t.j.)

 

Pobierz wniosek o zaświadczenie