4 kwiecień 2023

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu działki należy złożyć:

wniosek o wydanie zaświadczenia,

dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie jednego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wynosi 21,00 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą złożenia dokumentu.

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Białobrzegach O/ Grabów nad Pilicą  numer: 27 9125 1015 0007 6454 2000 0010

Zgodnie z art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić, w koniecznym zakresie, postępowanie wyjaśniające.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późń. zm.)

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu działki należy złożyć:

wniosek o wydanie zaświadczenia,

dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie jednego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wynosi 21,00 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą złożenia dokumentu.

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Białobrzegach O/ Grabów nad Pilicą  numer: 27 9125 1015 0007 6454 2000 0010

Zgodnie z art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić, w koniecznym zakresie, postępowanie wyjaśniające.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późń. zm.)