Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.559 zawiadamiam, że zwołuję 47 sesję Rady Gminy w dniu 30 marca 2023 r. tj. czwartek o godz. 1800 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji 31 stycznia, 21 lutego 2023r.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statutach Sołectw Gminy Grabów nad Pilicą.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023rok.
  7. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
  8. Wystąpienie Wójta Gminy.
  9. Wolne wnioski
  10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Ocena oddziaływania na środowisko