Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Nie masz dodatku pdf, ale możesz pobrać plik pdf.

Plik do pobrania:

Formularz_Program_współpracy_2024