Szanowni mieszkańcy Gminy Grabów nad Pilicą.

Z ogromną satysfakcją, informujemy, że Gmina Grabów nad Pilica, jako jedna nielicznych, została zakwalifikowana do uczestnictwa w dużym projekcie ,,Mazowsze bez Smogu”, realizowanego w ramach FEM 2021-2027, którego liderem jest Województwo Mazowieckie. Projekt ten ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Ponadto, zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń : pyłu zwieszonego PM10 I PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu. Planowane interwencje będą dotyczyły w szczególności podniesienia potencjału administracyjnego gmin w zakresie:

  • Właściwego planowania działań związanych z ochroną powietrza,
  • Komunikację z mieszkańcami
  • Doradztwo energetyczne i ekologiczne
  • Wdrażanie systemów informatycznych wspierających procesy zarządzania jakością powietrza
  • Monitorowanie, kontrola i egzekucja działań w zakresie poprawy jakości powietrza

 

Niniejszy projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza, poprzez zapewnienie sieci ekodoradców, a także  dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy jst, i innymi podmiotami zainteresowanymi, i związanymi z ochroną powietrza. W zakresie projektu znajdą się działania realizowane przez jst:

  • Doradztwo energetyczne i ekologiczne
  • Edukacja ekologiczna – realizowana poprzez działania informacyjno-edukacyjne prowadzone na szczeblu wojewódzkim i lokalnym

 

Realizacja programu obejmie lata 2024-2028 a łączny koszt projektu wynosi 1 194 794, 44 zł, z czego jedynie 15 % tej kwoty, pochodzić będzie z budżetu gminy. Gmina Grabów nad Pilicą jest jedyną w powiecie, przystępującą do ww. projektu, który jest zdecydowanie korzystniejszy od prowadzenia punktu konsultacyjnego programu Czyste powietrze, ponieważ obejmuje większy zakres usług i wsparcie finansowe dla gminy (organizacja punktu konsultacyjnego w  gminie to tylko 35 000zł finansowania).  Oprócz pomocy przy wypełnianiu wniosków, ekodoradca będzie wspierał jst w realizacji działań z zakresu ochrony powietrza, a także pracowników jednostki samorządu terytorialnego w  zakresie energetyki i dziedzin pokrewnych ochronie powietrza, m.in. w  zakresie wykorzystania  dostępnych narzędzi i przepisów prawa. Jednocześnie, ekodoradca wspierać będzie mieszkańców, w dążeniu do poprawy jakości życia i zdrowia. Zaplanowane zostaną działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych. Zostanie nawiązana współpraca międzygminna i instytucjonalna  z zakresu ochrony powietrza.  Zidentyfikowane zostaną obszary z dziedziny ochrony powietrza, w stosunku, do których można podjąć dodatkowe działania oraz będziemy przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. To wszystko łączyć się będzie z efektywną komunikacją z mieszkańcami.

Zorganizowanie pikniku ekologicznego połączonego z festynem rodzinnym, odbiór, unieszkodliwienie oraz transport wyrobów zawierających azbest czy też zakup zeroemisyjnego autobusu, służącego do przewozu dzieci to zadania skierowane na ochronę powietrza, przynoszące realny efekt i poprawę.   Przystąpienie do programu ,,Mazowsze bez Smogu’’ oraz posadzenie  kolejnych drzew i krzewów, to zaplanowane zadania, które niebawem zostaną zrealizowane. Jesteśmy przekonani, że przyniosą zamierzony efekt, poprawią jakość powietrza w naszej gminie, która wpłynie na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców, a więcej zieleni, nie tylko ucieszy nasze oczy, ale wzmocni efekt ekologiczny, jaki chcemy osiągnąć.