Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.40/ zawiadamiam, że zwołuję        55 Sesję Rady Gminy w dniu 6 lutego 2024r tj. wtorek o godzinie 1700 w Sali Konferencyjnej Urzędu gminy w Grabowie nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51.   

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpretacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabów nad Pilicą za rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Grabów nad Pilicą
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2024-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
 9. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
 10. Wystąpienie Wójta Gminy
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Projekty uchwał:

Plik do pobrania (projekty uchwał).