Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 • Prowadzenie rejestracji urodzeń, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe;
 • Rejestracja małżeństw, księgi, akty, skorowidze i akty zbiorowe;
 • Rejestracja zgonów, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe;
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 • Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego;
 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;
 • Postępowanie i decyzje w sprawach sprostowania i uzupełniania aktów stan cywilnego;
 • Postępowanie i decyzje w sprawach zmiany imion i nazwisk;
 • Ustalenie brzmienia i pisowni imion i nazwisk;
 • Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego;
 • Sporządzanie wniosków o nadanie medalu 50-lecia pożycia małżeńskiego;
 • Wpisywanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego, odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego, sporządzanych za granicą, rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego powstałych lecz nie zarejestrowanych za granicą, prowadzenie statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów;
 • Wydawanie zgody na skrócenie miesięcznego terminu na zawarcie małżeństwa;
 • Prowadzenie korespondencji z placówkami konsularnymi w sprawach obywatelstwa;
 • zmiany imion i nazwisk, stanu cywilnego;
 • Realizacja orzeczeń sądowych;
 • Zawiadomienia o przypisach do akt stanu cywilnego;
 • Prowadzenie ewidencji ludności;
 • Prowadzenie postępowań w sprawach zameldowań, wymeldowań, uchylenia czynności materialno-technicznych;
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych;
 • Prowadzenie i utrzymanie w stanie aktualnym rejestru wyborców;
 • Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców;
 • Sporządzanie spisów wyborców;
 • Prowadzenie i nadzór nad archiwum zakładowym Urzędu;
 • Sprawowanie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych;