Do zadań Referatu Obsługi Techniczno- Gospodarczej należy w szczególności:

 • Prowadzenie wszelkich spraw dotyczących umów cywilnych z mieszkańcami gminy na przyłącze wodne i kanalizacyjne;
 • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów BHP wszystkich pracowników i osób odbywających staż w Urzędzie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy w tym organizowanie szkoleń i prowadzenie rejestru;
 • Wykonywanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie oraz sporządzanie protokołów wypadku przy pracy;
 • Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Urzędzie;
 • Utrzymanie Oczyszczalni Ścieków w stałej sprawności technicznej;
 • Nadzór nad pracą podległych hydroforni i stacji uzdatniania wody;
 • Prowadzenie ewidencji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • Monitorowanie eksploatacji urządzeń technicznych i zużywalności części wymiennych oraz zgłaszanie w tym zakresie potrzeb w celu zapewnienia ciągłości pracy;
 • Zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie hydrantów;
 • Zakładanie i wymiana wodomierzy;
 • Okresowe odczytywanie stanów wodomierzy, inkaso opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
 • Usuwanie awarii i prowadzenie drobnych napraw związanych z eksploatacją instalacji wodnych i kanalizacyjnych;
 • Obsługa urządzeń technologicznych ujęć wody oraz hydroforni;
 • Utrzymanie w czystości pomieszczeń technologicznych;
 • Utrzymanie w sprawności technicznej armatury sterującej i zabezpieczającej w ujęciach wody, hydroforni i na sieci wodociągowej;
 • Stały nadzór na poborem wody;
 • Odcięcie poboru wody odbiorcą w uzasadnionych przypadkach określonych ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • Nadzór nad przydomowymi oczyszczalniami ścieków;
 • Realizacja bieżących inwestycji i remontów;
 • Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków użyteczności publicznej;
 • drobne naprawy i remonty związane z utrzymaniem w/w budynków;
 • Nadzór nad zapleczem maszynowym;
 • Rozliczanie kart drogowych i paliw;
 • Utrzymanie dróg, chodników i poboczy (rozumiane jako wykonywanie drobnych napraw nawierzchni, odśnieżanie, udrażnianie);