Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z  2023 r. poz.40/ zawiadamiam, że zwołuję 54 sesję Rady Gminy ( sesja nadzwyczajna) na dzień 10 stycznia 2024 r. tj. środa o godz. 16 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2024 – 2030.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024rok.
  5. Rozpatrzenie pisma mieszkańca z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie uchylenia mandatu radnego.
  6. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                              Marcin Brynda