Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40/ zawiadamiam, że zwołuję 51 sesję Rady Gminy w dniu 29 września 2023 r. tj. piątek o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 50.247.2023 z dnia 29.08.2023 w sprawie zmiany Statutu Gminy Grabów nad Pilicą oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Grabów nad Pilicą
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Grabów nad Pilicą
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2023-2030
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie Gminy na 2023rok.
 10. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
 11. Wystąpienie Wójta Gminy.
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady

Marcin Brynda

Projekty uchwał:

W sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy Grabów nad Pilicą oraz zmiany Statutu Gminy Grabów nad Pilicą

W sprawie  zmiany Statutu Gminy Grabów nad Pilicą

W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Grabów nad Pilica

W sprawie zmiany WPF na lata 2023 - 2030

W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok