Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40/ zawiadamiam, że zwołuję 50 sesję Rady Gminy w dniu 29 sierpnia 2023 r. tj. wtorek  o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Grabów nad Pilicą za rok 2022.
 6. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2022r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Grabowie nad Pilicą
 8. Sprawozdanie z wykonania programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dn.24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą
 10. Podjęcie uchwały w sprawie petycji mieszkańców wsi Wyborów z dnia 30.05.2023r. w przedmiocie budowy farmy fotowoltaicznej na gruntach wsi Wyborów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych i powiatowych na terenie Gminy Grabów nad Pilicą
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Grabów nad Pilicą oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowie nad Pilicą
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2023-2030
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie Gminy na 2023rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorząd terytorialnego w rok 2023r.
 17. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
 18. Wystąpienie Wójta Gminy.
 19. Wolne wnioski
 20. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Projekty uchwał do pobrania.