Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm / zawiadamiam, że zwołuję 49 sesję Rady Gminy Grabów nad Pilicą w dniu 30 czerwca 2023 r. tj. piątek o godz.900 która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Grabów nad Pilicą za 2022 rok.
 6. Debata o stanie Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2022 rok
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Grabów nad Pilicą za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grabów nad Pilicą za 2022 rok.

- odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2022 rok;

- przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok.

- przedstawienie opinii pozostałych Komisji Stałych Rady na temat wykonania budżetu Gminy Grabów nad Pilicą za 2022 rok.

 1. Absolutorium dla Wójta Gminy
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na 2023 – 2030r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Grabowie nad Pilicą za 2022rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek  opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Grabów nad Pilicą na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Grabów nad Pilicą
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy za usługi w zakresie obierania odpadów komunalnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Grabów ad Pilicą.
 8. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy
 9. Wystąpienie Wójta Gminy
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

Projekty uchwał