17 kwiecień 2023 Izabela Matysiak
Wymagane dokumenty Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekracza: nie jest wymagane w przypadku drzew i krzewów: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Osoba fizyczna zamierzająca zarejestrować działalność gospodarczą dokonuje zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Zgłoszenie dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:
CEIDG-RD - służy do wpisywania większej ilości kodów PKD

CEIDG-MW - służy do wpisywania więcej niż jednego dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-RB - służy do podania więcej niż jednego rachunku bankowego

CEIDG-SC - służy do określenia udziału w więcej niż jednej spółce cywilnej

CEIDG-PN - służy do zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku

CEIDG-ZS - służy do wpisania zarządcy sukcesyjnego

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

Wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

Zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP)

Oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Zgłoszeniem albo zmiana zgłoszenia płatnika składek do Zakładu ubezpieczeń Społecznych

Oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany)

pobrać wniosek ze strony www.biznes.gov.pl z zakładki "Formularze i Instrukcje" lub wypełnić wniosek on-line www.biznes.gov.pl - wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy w celu potwierdzenia tożsamości;

osobiście w urzędzie Gminy Grabów nad Pilicą  parter pok. 12

 

Opłaty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony  z opłat.

Termin i sposób załatwienia

Organ gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej