Centrum Usług Społecznych w Grabowie nad Pilicą informuje, że są wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach  Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, a także rodzin wielodzietnych, itp., których dochód miesięczny nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.

  • 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku np. decyzja ZUS, KRUS lub odcinek   z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach NETTO, nakazy płatnicze itd., celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.