Od 1 stycznia 2020 r. na poziomie lokalnym można tworzyć struktury koordynujące i integrujące usługi społeczne. Zwiększając tym samym dostęp mieszkańców do tego rodzaju usług,

a samorządom gminnym umożliwiły trafniejsze i bardziej kompleksowe odpowiadanie na rosnące i zmieniające się potrzeby mieszkańców – nie tylko tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, jak w przypadku pomocy społecznej.
Za pośrednictwem Centrum Usług Społecznych mieszkańcy mają możliwość realizowania już świadczonych usług społecznych oraz skorzystania z nowym, wynikających z programów usług społecznych, przyjmowanych w formie uchwał przez radę gminy. Podstawą do opracowania takich programów będzie diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej przygotowywana w centrum raz na pięć lat, konsultowana z mieszkańcami i reprezentującymi ich organizacjami.
W centrum będą prowadzone także działania adresowane do całej społeczności lokalnej, a ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej.