Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 873

Zaproszenie do złożenia oferty

07.04.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Grabów nad Pilicą zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:

„Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach  Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Zamawiający:

Gmina  Grabów nad Pilicą

Ul. K. Pułaskiego 51

26-902 Grabów nad Pilicą

tel. 48 6627014 w.30

e-mail: grabow@grabow.pl

1. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Grabów nad Pilicą (w dokumentacji projektu określanego jako „diagnoza cyberbezpieczeństwa”)  zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina zakończonego raportem.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa stanowiący załącznik nr 8 konkursu grantowego załączony do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia :

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) Audyt musi zostać przeprowadzony przez osobę posiadająca uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wykaz certyfikatów wskazanych w w/w rozporządzeniu znajduje się poniżej:

 1. Certified Internal Auditor (CIA)
 2. Certified Information System Auditor (CISA)
 3. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób
 4. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób
 5. Certified Information Security Manager (CISM)
 6. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
 7. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
 8. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP)
 10. Certified Reliability Professional
 11. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że przeprowadził minimum 1 audyt w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć:

a) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu

b) referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie audytu

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

7. Wykonawca złoży ofertę na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem „Oferta na Audyt cyberbezpieczeństwa na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

8. Termin składania ofert upływa dnia  21.04.2022 r. 

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta  zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

10. Załączniki do ogłoszenia:

1) Formularz ofertowy

2) Projekt umowy

3) Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa

Zamawiający zastrzega, że niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

 

zapytanie ofertowe

formularz oferty

wzór umowy

informacja o wyborze oferty

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.