Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 77

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA W GRABOWIE NAD PILICĄ

26.02.2016

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA W GRABOWIE NAD PILICĄ

 

- przedszkolaki.jpg

Dzieki staraniom i decyzji Wójta Gminy oraz Rady Gminy od 1 września 2016 r. w Grabowie nad Pilicą działalność swoją rozpocznie Publiczne Przedszkole.

Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę podczas Sesji Rady Gminy w dniu 25 lutego 2016r. 

W związku z powyższym zapraszam wszystkich zainteresowanych rodziców i prawnych opiekunów do zapoznania się z dokumentami do ubiegania o przyjęcie do przedszkola dziecka

Rekrutacja rusza już 15 marca 2016r.!!! 

 

Organizacja działalności

 

Przedszkole będzie realizować statutowe cele wychowania przedszkolnego którymi są:    

- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

- budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre, a co złe;

- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

- troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;

- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

oraz zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:

 

- kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

- wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

- wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

- wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

- wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

- wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

- wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

- wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

- pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

- wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

- wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

- kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

- wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

Przedszkole w ramach podstawowych form działalności dydaktyczno- wychowawczej oferuje:

- obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju;

- zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane dla dzieci mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;

- okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów;

- zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci;

- zajęcia dodatkowe organizowane na koszt rodziców i za ich zgodą;

- wycieczki, spacery, zabawy na placu zabaw, uroczystości i imprezy.

 

Organizacja czasu pracy:

 

Przedszkole czynne będzie nie mniej niż 9 godzin dziennie (w zależności od złożonych deklaracji rodziców), podstawa programowa będzie realizowana w godzinach od 8:00 do 13:00.

 

Opłaty:

 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.

Każda następna godzina zajęć powyżej podstawy programowej, odpłatna będzie w wysokości 1 zł/godz.

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.

 

Rekrutacja:

 

Do przedszkola będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko które ukończyło 2,5 roku.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkola będą przyjmowane dzieci powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko ukończy 8 lat.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznego przedszkola określa się następujące terminy:

1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 15.03.2016 roku do dnia 30.03.2016 roku oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 18.04.2016 roku do dnia 20.04.2016 roku.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20t ust. 7 u.s.o. - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 31.03.2016 roku do dnia 05.04.2016 roku oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 21.04.2016 roku do dnia 25.04.2016 roku.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 15.04.2016 roku oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 26.04.2016 roku.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 18.04.2016 roku do dnia 20.04.2016 roku oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 27.04.2016 roku do dnia 29.04.2016 roku.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 25.04.2016 roku oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 30.04.2016 roku.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w siedzibie Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą w sekretariacie w godzinach od 8:00 do 15:00

 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół: zsgrab.edu.pl

Statut 

Harmonogram

Kryteria rekrutacji

Opłaty

Wniosek o przyjęcie

Anna Plesiewicz
 
 
 

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.