Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

Oferta pracy - nabór na wolne stanowisko

29.02.2016

 OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENT ds. OBSŁUGI ŚWIADCZENIA  WYCHOWAWCZEGO

             Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą  ogłasza nabór na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą, 26-902 Grabów nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51

 1. Stanowisko pracy: referent ds. świadczenia wychowawczego.

 2. Nazwa komórki organizacyjnej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą.

 3. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy. 

 4. Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. wykształcenie: wyższe( administracja, ekonomia)

  3. biegła znajomość przepisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,

  4. biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,

  5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,

  6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  7. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.             

II. Dodatkowe wymagania:

-co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach sektora samorządowego lub państwowego, 

-obsługa programów komputerowych w szczególności preferowane  umiejętność obsługi oprogramowania do świadczeń rodzinnych,

- umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole,

- zaangażowanie, terminowość wykonywania zadania

- umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy i rozwiązywania problemów,

-odpowiedzialność, sumienność,  kreatywność, komunikatywność, dokładność,

- umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa oraz analizy dokumentów,

-łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,

 

 

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1.Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji do przyznawania świadczenia,

2.Sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,

3.Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,

4.Przygotowywanie decyzji przyznających świadczenie,

5.Odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń, 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą

2.Stanowisko pracy: referent ds. świadczenia wychowawczego,

3.Czas pracy: pełen etat.

4.Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,

5.Kontakt z interesantami: bezpośredni i telefoniczny

V. Wymagane dokumenty:

1.List motywacyjny,

2.CV – z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3.Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

4.Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5.Kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,

6.Kopie świadectw pracy,

7.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

8.Klauzula o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

9.Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór

 

 

VI. Składanie ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową na adres:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą, 26-902  Grabów nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51 w terminie do: 10.03.2016 r.

W zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„ Oferta pracy na stanowisko referent  ds. świadczenia  wychowawczego ”

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacja o wynikach  naboru będzie  umieszczona na Tablicy Ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą oraz na stronie internetowej   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jolanta Stefaniak

Izabela Matysiak

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.