Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 447

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

18.09.2019

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą

OGŁASZA

PIERWSZY  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż  nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Grabów nad Pilicą, położonej  w miejscowości  Lipinki  gmina Grabów nad Pilicą, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi Księgę Wieczystą Nr RA1K/00063618/2.  Forma sprzedaży – własność. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość rolna położona w obrębie geodezyjnym Grabowska Wola Lipinki,oznaczona numerami ewidencyjnymi działek 279/1 o pow.0,5516 ha i 280/1 o pow.0,6415 ha, łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,1931 ha, cena wywoławcza 65.000,00 zł netto, wadium wynosi 7.000,00 zł Sprzedażnieruchomości zwolniona z podatku VAT. Grunty orne klasa : IVb, V, VI, Lzr.

  •    w dniu 08.11.2019r. o godz. 10oo  w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą sala konferencyjna.

Dla przedmiotowego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  oraz nie wydano decyzji

o ustaleniu warunków zabudowy.

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.Dz. U z 2019r. poz. 1362 z późn. zm.)  nabywcą przedmiotowej nieruchomości może być wyłącznie rolnik indywidualny. Nabycie  nieruchomości rolnej przez inne podmioty może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR, wyrażoną w drodze decyzji  administracyjnej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U z  2018 poz. 2204 ze zm.) upłynął w dniu 04.07.2019r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium. Wadium winno być wniesione w pieniądzu na rachunek Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą w Banku Spółdzielczym Oddział Grabów nad Pilicą

nr 30 9125 1015 0007 6454 2000 0150, do dnia 04.11.2019r. włącznie.

Wpłata wadium przez uczestnika jest równoznaczna  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się  z nieruchomością oraz warunkami przetargu i warunkami nabycia nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu nie później niż na 1 dzień przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą cenie nieruchomości osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium.

Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej  w dniu przetargu, sala konferencyjna, w godz. 9:30-9:50 

- dowód wniesienia wadium,

- dokument tożsamości,

- osoby prawne ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru,

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości oraz z warunkami

i regulaminem przetargu.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych  konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich  ze stosownym pełnomocnictwem drugiego współmałżonka poświadczonym notarialnie, na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie, że  nieruchomość będzie nabyta  z majątku odrębnego.

Uczestnicy biorą udział  w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie na nabycie  w/w nieruchomości zgodnie z ustawą    z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U z 2017r., poz. 2278).

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny  sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Organizator może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako  nabywca nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do  zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nieruchomość  sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów ( wznowienie i okazanie granic  na koszt  i staraniem nabywcy).

 Organizator zastrzega sobie jedynie z ważnych powodów prawo odwołania ogłoszonego przetargu z zachowaniem  przepisów art. 38 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą,ul.K.Pułaskiego 51,pok.nr 2  tel. 48 662 70 14 w.28.  Ogłoszenie i regulamin przetargu   będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grabowie nad Pilicą, ul.K.Pułaskiego 51 w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium, w godzinach pracy Urzędu Gminy 7oo-15oo.

                           z up.Wójta

                                                     /-/ mgr Anna Plesiewicz-Trzeciak

                                                                               ZASTĘPCA WÓJTA

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.