Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 433

Ogłoszenie

07.08.2019

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż używanej ruchomości: KOPARKO-ŁADOWARKA KOMATSU .

 

 1. Sprzedający:

Nazwa Zamawiającego:   Gmina Grabów nad Pilicą

REGON:                          276258902

NIP:                                 670 223 706

Adres:                               Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą

Strona internetowa:          www.grabow.pl

Godziny urzędowania:     poniedziałek - piątek  7.00-15.00

Tel./Fax                            (48) 6627014   fax (48) 6627052

E mail:                              grabow@grabow.pl

 

 1. Przedmiot przetargu:

1..Rodzaj pojazdu:                            - koparko-ładowarka sztywnoramowa

2. marka                                           -  KOMATSU

3. model pojazdu                              - B93R-2

4. rok produkcji                                 - 1999

5. przebieg                                         - 4707 mth

6. nr podwozia                                  -93F20666

 1. Cena wywoławcza będąca minimalną kwotą sprzedaży:

Cena wywoławcza w przetargu została określona na kwotę: 80 550 zł brutto (w tym VAT 23%)

 1. Miejsce i termin oględzin:

Koparko-ładowarkę KOMATSU można obejrzeć w dniach od 07.08.2019 roku do dnia 20.08.2019 roku w godzinach od 07:00 do 15:00 pod adresem: w hali magazynowej w Grabowie nad Pilicą.- po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem tel. 789 206 487.

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.
 3. Oferta powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy do oferenta;
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem ruchomości lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 1. Formularz ofertowy winien być czytelnie podpisany przez oferenta.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zaklejonej kopercie, zaadresowanej na:      
 1. Urząd Gminy Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą
 2. oznaczonej nazwą: „Oferta na zakup koparko-ładowarki KOMATSU”
 3. wraz z dopiskiem: Nie otwierać przed przetargiem wyznaczonym na dzień 21.08.2019r  godz. 10:15 ”
 1. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
 1. Miejsce i termin składania ofert:
 1. Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 21.08.2019 r. godz. 10:00
 3. Złożenie oferty zostanie zarejestrowane (data, godzina).
 4. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego.
 5. Przy ocenie zachowania terminu do złożenia oferty liczy się data i godzina wpłynięcia oferty a nie data jej nadania.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysyłanej drogą pocztową.
 8. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 1. Wadium:

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium w wysokości 4000 zł do dnia 21.08.2019r. na konto Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą Nr 30 9125 1015 0007 6454 2000 0150 (za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku przez Organizatora przetargu) oraz złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem  „Oferta na zakup koparko-ładowarki KOMATSU.”

            Miejsce i termin otwarcia ofert- przeprowadzenia przetargu:

 1. Publiczne otwarcie ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym nastąpi w dniu 21.08.2019 roku o godzinie 10:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, pok. nr 10 na piętrze.
 1. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty:
 1. Oferty zostaną poddane kryterium 100% ceny. Zostanie wybrana oferta z najwyższą zaproponowaną ceną brutto spośród złożonych ofert.
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną wpisaną liczbowo a ceną wpisaną słownie, będzie brana pod uwagę cena wyższa.
 3. W przypadku zaoferowania takiej samej najkorzystniejszej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna. Oferenci równorzędnych ofert zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
 4. Sprzedający odrzuci oferty jeśli:
 1. oferta została złożona w niewłaściwym miejscu lub po wyznaczonym terminie
 2. oferent złożył więcej niż jedną ofertę
 3. oferta nie zawiera wymaganej treści, jest niekompletna lub jest nieczytelna lub gdy budzi wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę
 4. zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej
 1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia  się od zawarcia umowy, ulega ono przepadkowi na rzecz sprzedającego.
 3. Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.
 4. Wygrywający przetarg będzie zobowiązany do zapłaty ceny ustalonej w drodze przetargu (pomniejszonej o wypłacone wadium), przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży.
 5. Wszyscy oferenci zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 6. Zawiadomienie zostanie wysłane na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny oferenta.
 7. Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie BIP sprzedającego.
 8. Zasady sprzedaży:
 1. Komisja przeprowadzająca przetarg, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zawarciu z wyłonionym nabywcą umowy sprzedaży.
 2. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Gminy Grabów nad Pilicą w terminie określonym przez sprzedającego.
 3. Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia ruchomości w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie wystawionej faktury VAT, na konto urzędu.
 4. Przedmiot sprzedaży zostanie wydany nabywcy niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia oraz podpisaniu umowy.
 5. Wszelkie ewentualne koszty transakcji pokrywa nabywca.
 6. Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Pozostałe informacje i zastrzeżenia:
 1. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 2. Sprzedającemu przysługuje prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 3. Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia.
 1. Załączniki:
 1. Formularz ofertowy.
 2. Wzór umowy sprzedaży.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dotyczy osób fizycznych składających ofertę)
 4. Oświadczenie

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Grabów nad Pilicą (pokój nr 11) lub pod nr tel. (48) 6627014.

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.