Logo Gmina Grabów nad Pilicą

News

News zdjęcie id 332

Ogłoszenie - konkurs na wolne stanowisko

14.08.2018

INFORMACJA
KOMISJI KONKURSOWEJ
POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA SPZOZ W GRABOWIE NAD PILICĄ

Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2018 ROKU


W związku z upływem terminu składania dokumentów aplikujących do konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą który upłynął w dniu 10 września 2018r. Komisja Konkursowa informuję, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła ustawowo wymagana liczba ofert. W związku z powyższym Wójt Gminy ponawia konkurs w stosownym terminie.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
/-/ Anna Plesiewicz-Trzeciak

WÓJT GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

ogłasza konkurs

na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 160) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz. U. z 2018 r. poz. 393) Wójt Gminy Grabów nad Pilicą ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą.
I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą

ul. Parkowa 2

26-902 Grabów nad Pilicą

II. Stanowisko objęte konkursem:
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Grabowie nad Pilicą
III. Wymagane kwalifikacje kandydata:

1. wykształcenie wyższe;
2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków 

    Kierownika, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony w szczególności w przypadku:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP oraz specjalizacji umożliwiającej świadczenie pracy lekarza POZ;
 2. znajomości przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160);
 3. znajomości przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1510);
 4. znajomości przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318);
 5. znajomosci przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077);
 6. znajomości przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579);
 7. znajomości przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917);
 8. znajomości przepisów zawartych w aktach wykonawczych do ustaw wskazanych w pkt b) – g).

3.  co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia  podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4.  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

IV. Kandydaci zgłaszający się do konkursu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania      danego stanowiska oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);
 4. inne dokumenty, w tym szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe     kandydata;
 5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4, powinny być poświadczone za zgodność z    oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę       właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić          oryginały dokumentów;
 6. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą     iż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu      wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa      wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 8. koncepcja pracy na stanowisku Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki      Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą, sporządzona w formie pisemnej;
 9. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
        w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko zgodnie z        ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).


V. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

 1. Dokumenty do konkursu kandydaci składają w zaklejonych kopertach w Urzędzie Gminy Grabów nad Pilicą, pok. nr 12 – Sekretariat do godz. 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres (decyduje data wpływu do urzędu): Urząd Gminy Grabów nad Pilicą ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą, w terminie do dnia 10 września 2018r.
 2. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Grabowie nad Pilicą”.

 VI. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia kandydatur.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nie przekroczy 14 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilica ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą.

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie posiedzenia Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia kandydatur i wyłonienia kandydata.
Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej www.bip.grabow.pl oraz na tablicy ogłoszeń SPZOZ Grabów nad Pilicą.

VII. Udostępnienie materiałów informacyjnych.

 1. Materiały o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Grabowie nad Pilicą, udostępniane będą w pok. nr 12 w siedzibie Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą 26-902 Grabów nad Pilicą w godzinach 7:00 – 15:00 na pisemny wniosek zainteresowanych kandydatów oraz telefonicznie pod nr. 48-662-70-14
 2. Regulamin Konkursu, przyjęty przez Komisję Konkursową dnia 10.08.2018 roku jest dostępny na stronie podmiotowej www.bip.grabow.pl

VIII. Informacja o warunkach pracy i warunkach socjalnych:

Osobiste udzielanie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Grabowie nad Pilicą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 w pełnym wymiarze pracy.

Zarządzanie SPZOZ w Grabowie nad Pilicą oraz administrowanie lokalami mieszkalnymi.

Preferowana umowa cywilnoprawna na okres 6 lat.

Wysokość wynagrodzenia łącznie ok. 20 tyś  złotych brutto + nagroda roczna.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2019r.

Możliwość zamieszkania.

Wybrany kandydat zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty przyjęcia powiadomienia o wynikach konkursu pisemnie potwierdzić podjęcie pracy. Brak potwierdzenia podjęcia pracy we wskazanym wyżej terminie zostanie uznany za równoznaczny z rezygnacją.

 

                                                                                                             Wójt

                                                                                           /-/ inż. Euzebiusz Strzelczyk

 

więcej informacja na stronie BIP - zakładka tablica ogłoszeń

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.