Logo Gmina Grabów nad Pilicą

Statut Gminy

STATUT GMINY GRABÓW N/PILCĄ

Uchwała Nr XI/57/07
Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą
z dnia 25 października 2007r.

w sprawie: zmian w Statucie Gminy Grabów nad Pilicą.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ Rada Gminy w Grabowie nad Pilicą uchwala co następuje:

§ 1

 1. W załączniku Nr 2 Statutu Gminy Grabów nad Pilicą wprowadzonym w życie uchwałą Nr IX/44/03 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2003r. pkt. 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Publiczna Szkoła Podstawowa 
  w Augustowie”.
 2. Rozdział IX Statutu Gminy otrzymuje nowe brzmienie: „ Zasady dostępu do dokumentów publicznych i korzystania z nich”.

§ 120

Dokumentami publicznymi są wszelkiego rodzaju dokumenty pochodzące z organów gminy i ich komisji, urzędu gminy, jednostek organizacyjnych gminy, radnych i innych funkcjonariuszy gminy w związku z realizacją zadań gminy a w szczególności:

 1. protokoły sesji Rady Gminy,
 2. protokoły posiedzeń komisji,
 3. zarządzenia Wójta,
 4. uchwały Rady Gminy,
 5. protokoły postępowań oraz umowy zawarte w sprawach o zamówienia publiczne,
 6. dokumentacja statystyczna i budżetowa.

§ 121

1.Dostęp do dokumentów publicznych, o których mowa w § 120 nie podlega ograniczeniu za wyjątkiem dokumentów, których zasady udostępniania są określone w odrębnych przepisach a w szczególności dotyczących:

1) akt indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
2) dokumentów zawierających informacje niejawne,
3) dokumentów zawierających informacje objęte ochroną na podstawie przepisów 
o ochronie danych osobowych,
4) dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, handlową, zawodową, bankową, ubezpieczeniową lub inne chronione informacje w tym wywiady środowiskowe,
5) akt osobowych pracownika, list płac, innych dokumentów pracowniczych.

1. Dokumentów publicznych nie udostępnia się w zakresie, w jakim naruszałoby to postanowienia wynikające z ust.1.

2. Dokumentów publicznych nie udostępnia się również w części dokumentującej przebieg obrad z wyłączeniem jawności dopuszczonej na podstawie przepisów ustaw.

3. Protokoły z posiedzeń Rady i komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnianiu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 122

 1. Udostępnienie dokumentu publicznego polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu oraz sporządzania z nich notatek i odpisów.
 2. Wgląd do dokumentu odbywa się w jednostce, w której dokument jest przechowywany, w godzinach urzędowania tej jednostki w obecności pracownika wyznaczonego przez osobę zezwalającą na udostępnienie dokumentu.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 121 ust.1 dokument udostępnia się poprzez wgląd do określonego fragmentu, sporządzenia kopii lub wyciągu z udostępnianego fragmentu dokumentu, wydania stosownego zaświadczenia.
 4. Udostępnienie dokumentu publicznego następuje na wniosek osoby zainteresowanej.
 5. Osobami uprawnionymi do udostępniania dokumentów są: wójt gminy lub osoby przez niego upoważnione.

§ 123

 1. Wnioskującego o udostępnienie dokumentu powiadamia się o czasie i miejscu jego udostępnienia.
 2. Fakt udostępnienia dokumentów publicznych, a w szczególności rodzaj dokumentu, data i sposób jego udostępnienia, podmiot wnioskujący, podlegają obowiązkowi ewidencjonowania. Ewidencja dokumentów udostępnionych przez Urząd Gminy prowadzona jest przez sekretariat Urzędu Gminy.
 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych tworzą ewidencję udostępnionych dokumentów publicznych i są odpowiedzialni za prawidłowe ich prowadzenie.

§ 124

 1. Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą radnych Rady Gminy Grabów nad Pilicą za wyjątkiem postanowień określonych w § 121 ust. 1 i 2 oraz ewidencjonowania udostępnionych dokumentów, które odbywa się 
  w Sekretariacie Urzędu Gminy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale mają zastosowanie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.”
 3. Dodaje się nowy rozdział oznaczony cyfrą X o następującej treści „Pracownicy samorządowi”.

§ 125

 1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy,
 2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny,
 3. Kierownikiem Urzędu jest Wójt,
 4. Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 126

 1. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Gminy są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:
  1) wyboru – Wójt,
  2) powołania – zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy,
  3) mianowania – kierownicy referatów, pracownicy samodzielnych stanowisk,
  4) umowy o pracę – pozostali pracownicy.

§ 127

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jako pracodawcy dokonują:
1) Wójt wobec Skarbnika, Sekretarza, pracowników mianowanych i pozostałych pracowników Urzędzie Gminy oraz wobec Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2) Kierownicy jednostek organizacyjnych wobec pracowników tych jednostek.”

4. Dotychczasowy Rozdział X oznacza się cyfrą XI oraz zmienia się numery dotychczasowych paragrafów odpowiednio na 128 i 129.

§ 2

Uchwala się i przyjmuje do stosowania jednolity tekst Statutu Gminy Grabów nad Pilicą w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STATUT GMINY [ pobierz ]

Załącznik nr 1 [ pobierz ]

Załącznik nr 2 [ pobierz ]

Uchwała w sprawie zmian w statucie [ pobierz ]

Artur Bogum

Wójt gminy zaprasza

<p>Euzebiusz Strzelczyk</p>

Euzebiusz Strzelczyk

Przyjęcia interesantów:

Pon. - Piąt.  7:00 - 15:00 

Urząd Gminy Grabów nad Pilicą

ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą
tel.: 48 662-70-14
fax: 48 662-70-52
e-mail: grabow@grabow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.