Urząd Gminy Grabów nad Pilicą uruchomił System Powiadamiania SMS. Jest to bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany głównie do mieszkańców naszej gminy.

Dzięki Systemowi Powiadamiania SMS jego subskrybenci będą na bieżąco informowani o zagrożeniach, awariach i ostrzeżeniach, które mogą wystąpić na terenie naszej Gminy.

Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać informacje i komunikaty bezpośrednio na swój telefon wypełnij poniższe pola i dołącz do Systemu Powiadamiania SMS. Dodatkowo można zarejestrować się także składając wypełniony papierowy formularz w sekretariacie Urzędu Gminy.

Visforms

SMS Alert

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: grabow@grabow.pl
    2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi i realizacji wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu na podstawie:
     • art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
     • art. 6 ust. 1 lit a RODO - przetwarzanie danych w postaci numeru telefonu oraz adres e-mail odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,
    4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
     • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają wyłącznie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
     • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane,
    5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu,
    6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
     • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
     • do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
     • do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
     • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
     • do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
     • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
     • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

   1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
   2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obowiązkowe. Niepodanie danych będzie skutkowało nierozpatrzeniem wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.
   3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
   4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.